Konferencja Geny i Leki. I Polski Kongres Farmakogenetyki, VI Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii

  

  

W dniach 27-28 listopada 2012 r. odbyła się w ciekawa konferencja w poświęcona farmakogenetyce ze szczególnym uwzględnieniem farmakogenomiki. Podczas otwarcia wspomniano osobę Profesora Aleksandra Mrozikiewicza, współtwórcy i pierwszego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, pioniera badań farmakogenetycznych w Polsce.

  

Farmakogenetyka i farmakogenomika wchodzą coraz śmielej do praktyki klinicznej w różnych dziedzinach medycyny stając się istotnym elementem strategii indywidualizacji terapii. Rozwój nowych metod biologii molekularnej powoduje pojawianie się coraz to nowych obszarów, gdzie geny i ich warianty warunkują odpowiedź kliniczną. Różnorodna odpowiedź chorych na podany lek uwarunkowana jest wieloma czynnikami i występuje w wielu działach medycyny. Badania naukowe w tej dziedzinie doprowadziły do fundamentalnych odkryć, które umożliwiły zrozumienie przyczyn osobniczego zróżnicowania sposobu metabolizowania leku, odpowiedzi na lek, skuteczności leku i ewentualnej toksyczności. Olbrzymie osiągnięcie jakim było poznanie genomu człowieka i związane z tym wykazanie wariantów sekwencji genomu w powiązaniu z odkryciem funkcji procesów oksydacji leków i poznaniem szlaku biotransformacji, stworzyło nowe możliwości zrozumienia zróżnicowania w odpowiedzi na lek i powiązanie ich z opieką medyczną. Jako pierwsze badano geny związane z metabolizmem leków, a następnie badania objęły transportery leków, które wpływają na wchłanianie leku, dystrybucję i wydalanie, jak również receptory i inne miejsca docelowe działania leków. Istnieją liczne przykłady związków między polimorfizmem ww. czynników a efektami działania leków, które mają znaczenie kliniczne.

  

W trakcie Kongresu poruszone zostały następujące tematy: 1) Klasyczne zastosowania farmakogenetyki i farmakogenomiki; 2) Farmakogenetyka w przewidywaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych i wynikająca z tego możliwość indywidualizacji profilaktyki; 3) Epigenetyka w farmakologii; 4) Modele badania związku genów z odpowiedzią na leki ze szczególnym uwzględnieniem hodowli komórkowych; 5) Zastosowania komórek macierzystych w terapii; 6) Nowe metody w farmakogenetyce i farmakogenomice; 7) Zapewnienie wiarygodności metod farmakogenetycznych. Okazało się, że w naszym kraju prowadzone są bardzo ciekawe badania, co wielokrotnie podkreślali uczestnicy konferencji.

  

Konferencja miała miejsce w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Organizatorami byli Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii, Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, Towarzystwo Terapii Monitorowanej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej i Fundacja Na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki Polbiogen.

  

Głównym sponsorem i partnerem konferencji była firma ALAB, która zorganizowała warsztaty z cytometrii przepływowej. Konferencję uświetnił wykład prof. Wolfganga Göhde, który w 1968 r. skonstruował i opatentował pierwszy na świecie cytometr przepływowy. Od tego czasu uzyskał w tej dziedzinie ponad 60 międzynarodowych patentów. Konferencję wspomogły również firmy TibMolBiol i Polon Poznań Sp. z o.o.