Dużym sukcesem zakończyła się sesja pt. Metody Biologii Molekularnej w Medycynie Laboratoryjnej, prowadzona przez prof. A. Dembińską-Kieć na X Zjeździe i Walnym Zgromadzeniu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, Kraków 13-15 stycznia 2011 r. Zaproszeni wykładowcy przedstawili bardzo interesujące wykłady dotyczące wyników własnych badań na tle rysu historycznego. Prof. J. Lubiński w wykładzie pt. Postępy w genetyce klinicznej raka piersi (PUM w Szczecinie) wskazał, że bardzo efektywna u chorych z rakiem piersi, u których wykazano mutację genu BRCA1, jest chemioterapia cisplatyną. Mniejszą jej efektywność zaobserwowano u kobiet poddanych uprzednio innym formom terapii. Drugie ciekawe wydarzenie: Poszukiwanie i badania markerów cytogenetycznych warunkujących choroby genetyczne lub modelujące genotyp, przedstawiła prof. dr hab. M. Constantinou z zespołu prof. B. Kałużewskiego (UM w Łodzi). Zaprezentowała wyniki pięciu lat badań nad częstością występowania mikrodelecji lub mikroduplikacji u chorych z fenotypem sugerującym niezrównoważenie genomu z użyciem aCGH. Kolejny wykład poświęcony analizie transkryptomu jako narzędzia w diagnostyce nowotworów przedstawiła dr M. Oczko-Wojciechowaska z grupy prof. M. Jarząb (Centrum Onkologii, Gliwice). Problem diagnostyki molekularnej kontynuował w swoim wykładzie pt. Nowoczesna diagnostyka mukowiscydozy i pierwotnej dyskinezy rzęsek – wyzwanie dla genetyków prof. M. Witt (IGCz PAN w Poznaniu). Na przykładzie dwóch chorób wskazał na istotne różnice w diagnostyce i sposoby wykrywania mutacji, szczególnie tych bardzo licznych w genie CFTR. Dr M. Bik-Multanowski z grupy prof. J. Pietrzyka (CM UJ), przedstawił wykład dotyczący możliwości zastosowania mikromacierzy w diagnostyce chorób dziedzicznych. Zakres zastosowań mikromacierzy w medycynie staje się coraz szerszy a ich różnorodność umożliwia zarówno poszukiwanie asocjacji poszczególnych alleli z występowaniem chorób jak i diagnostykę u pojedynczego pacjenta.

Prof. R. Słomski, przewodniczący Komitetu, dziękując organizatorom za przygotowanie interesującej sesji wskazał, że szczególnie należy cieszyć się z faktu, że wszystkie przedstawione wyniki badań łącznie z najnowocześniejszymi zostały uzyskane w laboratoriach krajowych. Poziom doniesień i sposób przekazu wyników mógłby ozdobić niejeden kongres.