Aktualności i wydarzenia

W dniach 5-7 września 2011 r. odbyła się na terenie SGGW w Warszawie II Konferencja Ogólnopolska „Zwierzęta w Badaniach Naukowych”. Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych Podlasa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników i obejmowała sesję poświęconą zwierzętom w badaniach neurologicznych i behawioralnych oraz zagadnieniom etycznym oraz nowej Dyrektywie Europejskiej dotyczącej doświadczeń na zwierzętach (2010/63/UE). Wykłady prowadzili wybitni polscy i zagraniczni specjaliści z danych dziedzin, przygotowano również warsztaty dotyczące przygotowania wniosków do Lokalnych Komisji Etycznych. Tematyka konferencji poświęcona została badaniom prowadzonym zwierzętach laboratoryjnych i gospodarskich, zwierzętach modelowych - modyfikowanych genetycznie oraz zwierzętach dziko żyjących.

Spośród wniosków opiniowanych przez Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, nominację do nagrody uzyskały trzy osoby. Za rozprawę habilitacyjną „Geny modyfikujące ryzyko zachorowania na raka piersi i jajnika” wyróżniona została dr hab. n. med. Anna Jakubowska z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Za rozprawę doktorską wyróżniona została dr Natalia Bednarz z Instytut Biologii Nowotworów w Hamburgu. Rozprawa „Characterisation of genetic aberrations potentially involved In prostate cancer cell dissemination” przygotowana została na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed pod kierunkiem prof. Krzysztofa Bielawskiego oraz w Instytucie Biologii Nowotworów UKE w Hamburgu pod kierunkiem prof. Burkharda Brandta. Druga nagrodzona rozprawa doktorska „Modelowanie struktury wybranych białek powiązanych z karcynogenezą” została wykonana przez dr Katarzynę Kokoszyńską w Samodzielnej Pracowni Bioinformatyki i Biologii Systemowej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie pod kierunkiem doc. dr hab. n. med. Lucjana Wyrwicza.

Pełna lista osób nagrodzonych na stronie: http://bip.kprm.gov.pl/g2/2011_07/4881_fileot.pdf

Na posiedzeniu Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w dniu 14 grudnia 2010 r. bardzo ciekawy wykład poświęcony współżyciu człowieka i myszy przedstawił prof. dr hab. Arkadiusz Miążek z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. W ostatnim stuleciu doszło do zmiany spojrzenia na mysz domową (Mus musculus) w związku z wykorzystaniem myszy jako organizmu modelowego w badaniach genetycznych i biomedycznych. Myszy są obecnie bardzo szeroko badane, a pierwsze spostrzeżenia pochodzą z 1937 r., kiedy to w tygodniku Life wskazano możność prowadzenia badań na myszach dla poznania fizjologii człowieka, wprowadzając sformułowanie, że cykl życiowy myszy to „ cykl życiowy człowieka, w miniaturze”. Badania molekularne i sekwencjonowanie DNA potwierdziły wysoką zachowawczość ewolucyjną i funkcjonalną genów człowieka i myszy. Wprowadzono wiele modeli badawczych myszy opierając się na wyłączeniu określonych genów myszy w celu odtworzenia konsekwencji fizjologicznych obserwowanych u pacjentów dotkniętych chorobami genetycznymi. Od lat osiemdziesiątych wykładniczo wzrasta liczba linii transgenicznych myszy. Niestety nie wszystkie mutacje wprowadzone w genomie myszy odzwierciedlają zmiany fenotypowe występujące od człowieka, może to wynikać z odmiennej u myszy kontroli ekspresji genów czy nawet doboru odpowiedniego szczepu myszy. Skupienie się na występowaniu sekwencji modyfikujących ekspresję genów u badanych szczepów myszy przyczyni się w przyszłości do zrozumienia róznej podatności na choroby i przełożenia danych do badań człowieka.

W dniu 17 czerwca 2011 roku w Instytucie Genetyki Człowieka PAN została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona profesorowi Antoniemu Horstowi. Uroczystość odbyła się na posiedzeniu Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, obchodzącego Jubileusz 50-lecia działalności, którego profesor Horst był przewodniczącym przez 30 lat. Odsłonięcia tablicy dokonała córka Profesora, profesor Wanda Horst-Sikorska w towarzystwie dyrektora Instytutu profesora Jerzego Nowaka i przewodniczącego Komitetu profesora Ryszarda Słomskiego.

Profesor Antoni Horst (1915-2003) był wybitną postacią patofizjologii i genetyki człowieka. W latach 1950-1974 był kierownikiem Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Akademii Medycznej w Poznaniu, prowadząc badania nad miażdżycą tętnic i nad zaburzeniami metabolicznymi cholesterolu i lipidów. W 1950 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1956 profesorem zwyczajnym. W roku akademickim 1955/56 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego. Nadszedł ważny 1956 rok z głośnymi wypadkami czerwcowymi w Poznaniu i w tym roku podczas pierwszych niezależnych wyborów został wybrany rektorem Akademii Medycznej na lata 1956-1959. Profesor natychmiast po objęciu funkcji zajął się opracowywaniem długofalowego programu rozwoju Uczelni dbając przede wszystkim o to, aby czynniki merytoryczne odgrywały najistotniejszą rolę w jej rozwoju. Uczelnia doceniła starania Profesora o jej rozwój, nadając mu tytuł doktora honoris causa.

W historii środowiska naukowego profesor Antoni Horst zapisał się przede wszystkim jako twórca Zakładu Genetyki Człowieka Akademii Medycznej w 1963 roku, pierwszego samodzielnego Zakładu Genetyki Człowieka w Polsce. W 1974 roku, dzięki staraniom profesora Horsta, został utworzony Zakład Genetyki Człowieka PAN zajmujący się badaniami z zakresu cytogenetyki, regulacji ekspresji genów, immunogenetyki, patologii molekularnej i funkcji kwasów nukleinowych. W działalności organizacyjnej Profesor skupił się na wybudowaniu przy ul. Strzeszyńskiej trzech pawilonów typu laboratoryjnego. Po przebudowie w 2000 roku i doposażeniu, placówka sprawiła Profesorowi wielką radość zajmując dwukrotnie pierwsze miejsce w klasyfikacji KBN placówek medycznych w kraju.

W okresie okupacji zajęty był opatrywaniem rannych w Szpitalu Przemienienia Pańskiego. Lata okupacji spędził w Poznaniu i w Warszawie pracując jako lekarz, zaopatrując szpitale i studiując. W czasie Powstania Warszawskiego aż do stycznia 1945 roku był zastępcą szefa sanitarnego obszaru centralnego AK. Pełnił funkcję odpowiedzialnego za wysiedlane szpitale warszawskie i powstańcze, a także wysiedlaną ludność Warszawy. Zasłynął sprzeciwieniem się ewakuacji szpitali przed ofensywą radziecką, zapobiegając w ten sposób ogromnym stratom, jakie byłyby poniesione przy ogromnym zagrożeniu życia i w warunkach zimowych.

Profesor Horst jest autorem książek poświęconych molekularnym aspektom chorób człowieka. Już w 1966 roku ukazała się Jego „Patologia molekularna”, a w 1979 roku „Molekularne podstawy patogenezy chorób”. W swoich opracowaniach nie tylko przedstawił najnowsze poglądy na molekularne podstawy patogenezy chorób, lecz również wskazywał nowe kierunki badawcze. Książki Profesora znane były szeroko w Polsce, szczególnie wydana w 1959 roku „Fizjologia patologiczna”, która doczekała się 9 wydań. Książki Profesora były również tłumaczone na wiele języków. Wydawnictwo CRC Press z USA dostrzegło wagę problemów podejmowanych przez Profesora i w 1991 roku ukazała się książka „Molecular pathology” z aktualnymi danymi molekularnymi dla wielu chorób.

Bardzo istotnym okresem w karierze Profesora był udział w pracach Polskiej Akademii Nauk. Profesor Antoni Horst był członkiem korespondentem od 1969 roku, a w 1980 roku został członkiem rzeczywistym. Promocja genetyki prowadzona była przez profesora Horsta przez wiele lat. Głównie poprzez przewodniczenie Komitetowi Patofizjologii Komórki PAN (obecnie Komitet Genetyki i Patologii Molekularnej), a także poprzez zaangażowanie w pracach Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Polskiego Towarzystwa Histo- i Cytochemików i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Towarzystwa nadały Profesorowi tytuł honorowego członka.

Profesor na pewno zostanie zachowany w pamięci jako wychowawca i opiekun wielu pokoleń lekarzy, doktorów medycyny, samodzielnych pracowników nauki i profesorów zajmujących obecnie wysokie stanowiska zarówno w PAN, na Uczelniach i w szeregu ważnych placówek naukowych. Pamiętamy Profesora również jako zapalonego myśliwego. Jako uczniowie Profesora zachowamy Go w pamięci jako jednego z najwybitniejszych uczonych.

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

Przewodniczący Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

Zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN

Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Nowak

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

horst-tablica-igcz2

W dniach 14-18 marca 2011 r. odbędzie się w siedzibie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 3. Tydzień Mózgu (Brain Awareness Week). Organizatorzy - Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Instytut Genetyki Człowieka PAN przygotowali ciekawy program poświęcony zagadnieniom związanym ze sposobem podejmowania przez mózg decyzji i psychologii umysłu. Część wykładów poświęcona będzie zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży oraz ewolucji i cechom funkcjonalnym mózgu. Wykłady przedstawiane będą w sposób przystępny przez wybitnych specjalistów z wiodących ośrodków krajowych. Konferencja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska poznańskiego. Wykład inauguracyjny pt. „Czy uzależnienia oszukują mozg?” przedstawi prof. dr hab. Wojciech Kostowski, członek korespondent PAn, przewodniczący Wydziału V Nauk Medycznych. Pierwszy dzień zakończy koncert muzyki perkusyjnej. Więcej informacji na stronie: http://www.pan.poznan.pl/tydzien_mozgu.

Subcategories