Aktualności i wydarzenia

W dniach 4-7 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Państw Stron Konwencji o Zakazie Stosowania Broni Biologicznej. Spotkanie, któremu przewodniczył Ljupčo Jivan Gjorgjinski z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, odbyło się w Pałacu Narodów ONZ w Genewie. Program konferencji określonej jako międzysesyjna w latach 2018-2020, miał na celu omówienie i promowanie wspólnego rozumienia i skutecznego działania na rzecz wzmocnienia wdrażania wszystkich artykułów Konwencji w celu lepszego reagowania na bieżące wyzwania. Spotkanie uwzględniało sprawozdania merytoryczne z posiedzenia ekspertów, które odbyło się w sierpniu 2018 r. Omówiono również sprawy finansowania Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Państwa Strony. Nie było informacji o naruszeniu Konwencji, natomiast od czasu do czasu pojawiały się aspekty polityczne dotyczące Ameryki Środkowej oraz Ukrainy i Rosji.
Polska delegacja składała się z osób reprezentujących Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na czele delegacji stał Ambasador Zbigniew Czech ze Stałego Przedstawicielstwa Polski przy ONZ w Genewie, Minister Mirosław Broiło ze Stałego Przedstawicielstwa Polski przy ONZ w Genewie oraz Sylwia Cugier z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ponadto w obradach uczestniczyli Agnieszka Dalbiak i Joanna Rybak z Ministerstwa Środowiska, Paulina Gonciarz z Ministerstwa Obrony Narodowej, Eliza Jaśkowska z Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz prof. Ryszard Słomski z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. W spotkaniach brała udział również dr Marlena Szalata, sekretarz Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, reprezentująca Fundację na rzecz rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN.
 
Poznań, dnia 16.03.2018 r.
 
Uchwała nr 1/2018
z dnia 16 marca 2018 r.

Na posiedzeniu Plenarnym Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN została podjęta Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie prof. dr hab. n. med. Michałowi Wittowi Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego za wybitne osiągnięcia naukowe, działalność popularyzatorską na rzecz medycyny, działalność organizacyjną oraz działalność w poradnictwie genetycznym.
 
Prof. dr hab. Ryszard Słomski
Przewodniczący Komitetu

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 7 lipca 2015 r. zmarła Pani Profesor Irena Hausmanowa-Petrusewicz, członek rzeczywisty PAN, nestorka polskiej neurologii, o historycznych zasługach dla rozwoju tej specjalności medycyny. Pani Profesor od podstaw stworzyła w Polsce kierunek nauk neurologicznych dotyczący schorzeń nerwowo-mięśniowych. Była wychowawczynią wielu pokoleń lekarzy neurologów i naukowców - neurobiologów. Stanowiła światowy autorytet; Jej publikacje ukazywały się w czasopismach o najwyższej renomie. Od wielu lat była członkiem Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN.

W dniach 22 do 24 marca 2017 r. odbyła się w Poznaniu 9. Międzynarodowa Konferencja Współczesnej Onkologii z serii Cancer the Challenge of XXI Century, poświęcona opartej o genom precyzyjnej immunoterapii i terapii celowanej. Konferencja jest organizowana przez the University of Texas MD Anderson Cancer Center Houston, USA, II Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu oraz Międzynarodowy Instytut Onkologii Molekularnej w Poznaniu. Partnerzy: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka oraz Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN. Zagadnienia poruszane na konferencji obejmowały genom nowotworów, szeroko ujęty genom nowotworów (PanCancer Genome), proteomikę nowotworów, translację genomiki nowotworów, transkryptomikę, proteomikę, metabolomikę oraz diagnostykę i precyzyjną onkologię. Kolejna część konferencji poświęcona była komórkom macierzystym nowotworów w zakresie biologii i teranostyki (ang. theranostics, połączenie diagnostyki i terapii), mikrośrodowisku nowotworów i precyzyjnej teranostyce, genomowi człowieka i precyzyjnej teranostyce. Kolejne zagadnienia obejmowały postępy w precyzji immunoterapii (przedklinicznej i klinicznej), adopcyjne terapie komórkowe (TIL, CAR ...) oraz inne nowe podejścia.
W organizację Konferencji zaangażowany był prof. Andrzej Mackiewicz wraz ze współpracownikami.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=604&p=4127

Analiza DNA - Praktyka. Red. R. Słomski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 1-306, 2014

 

Książka „Analiza DNA – Praktyka” skierowana jest do osób zajmujących się analizą DNA ukierunkowaną na cele praktyczne. Powstała z inicjatywy prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego, który jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, biegłym sądowym z zakresu genetyki człowieka oraz specjalistą z zakresu genetyki laboratoryjnej. Profesor Słomski jest w kraju pionierem badań DNA dla potrzeb diagnostycznych oraz prekursorem upowszechnienia diagnostyki molekularnej. Jako pierwszy wykonał badania z zakresu odcisku genetycznego i amplifikacji DNA metodą PCR i zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, charakterystyką nowych genów człowieka, biotechnologią, badaniami medyczno-sądowymi i badaniem DNA z wykopalisk.

Wszystkie rozdziały w książce „Analiza DNA – Praktyka” zostały opracowane w zespołach zajmujących się rutynowo określoną tematyką i obejmują rys historyczny dotyczący wprowadzenia badań DNA w danej dziedzinie, przykłady wdrożenia badań DNA w praktyce wraz z przykładami wyników badań, w tym własnymi danymi. Nakreślono udział badań DNA w odniesieniu do innych badań oraz kierunki rozwoju badań w najbliższych latach. Książka „Analiza DNA – Praktyka” stanowi kontynuację „Analizy DNA – Teorii i Praktyki”, pod redakcją prof. Słomskiego, która ukazała się w nakładzie ponad 3000 egzemplarzy i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uzyskała też Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki w 2008 r.

Subcategories