SARS-CoV-2

 • Koronawirus SARS-CoV-2


  Koronawirusy (CoV) to duża rodzina wirusów, które powodują choroby, od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak Blisko Wschodni zespół oddechowy (MERS-CoV) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV). Nowy koronawirus (nCoV) to szczep, który nie został wcześniej zidentyfikowany u ludzi, prowadzi do wystąpienia choroby nazwanej COVID-19. Koronawirusy są odzwierzęce, są przenoszone między zwierzętami i ludźmi. Szczegółowe badania wykazały, że SARS-CoV został przeniesiony z pagumy chińskiej (łaskun chiński, Paguma larvata) na ludzi, a MERS-CoV z dromaderów na ludzi. Kilka znanych koronawirusów, które nie zainfekowały jeszcze ludzi krąży u zwierząt.
  31 grudnia 2019 r. WHO została zaalarmowana o kilku przypadkach zapalenia płuc w mieście Wuhan w chińskiej prowincji Hubei. Wirus nie jest podobny do żadnego innego znanego wirusa. To wzbudziło obawy, ponieważ nie wiadomo, jak wpływa na ludzi. Tydzień później, 7 stycznia 2020 r., chińskie władze potwierdziły, że zidentyfikowały nowego wirusa. Nowy wirus został tymczasowo nazwany „2019-nCoV”, a od 12 lutego 2020 jest znany jako koronawirus ostrego zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) i prowadzi do wystąpienia choroby nazwanej COVID-19. WHO współpracuje z chińskimi władzami i globalnymi ekspertami od dnia poinformowania, aby dowiedzieć się więcej o wirusie, w jaki sposób wpływa on na ludzi i w jaki sposób można go leczyć.
  Typowe objawy infekcji obejmują objawy ze strony układu oddechowego, gorączkę, kaszel, duszność i trudności w oddychaniu. W cięższych przypadkach infekcja może powodować zapalenie płuc, ciężki ostry zespół oddechowy, niewydolność nerek, a nawet śmierć.

   

  Aktualny zasięg infekcji

   

   

   

   

 • Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w kwestii testów genetycznych wykrywających obecność SARS-CoV-2 z dnia 12 czerwca 2020 roku

  Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN od początku nowej kadencji intensywnie włączył się w dyskusję na temat metod walki z pandemią SARS-CoV-2, z metodami genetycznymi na czele. W swych szeregach skupia najwybitniejszych krajowych specjalistów w tym zakresie. Obecny stan rozwoju epidemii w Polsce skłania Prezydium Komitetu do przedstawienia konkluzji w tej materii:
  1. Na obecnym stanie wiedzy liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem zależy od tego, na ile faktycznie przeprowadzane są masowe testy genetyczne wykrywające zakażenie SARS-CoV-2. Testowanie jest jedynym obiektywnym sposobem oceny epidemii i jej ewolucji. Wykrywanie bezobjawowych nosicieli stanowi krytyczny element prowadzący do przerwania łańcucha transmisji poziomej. Skuteczna polityka w tym zakresie, poza oczywistym zyskiem w zakresie zdrowia publicznego, prowadzi do znacznych oszczędności w skali makroekonomicznej.
  2. Wg najnowszych danych European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) Polska jest jednym z dwóch krajów europejskich, w których poziom zakażenia nadal rośnie. Stąd ciągle niepokojąco mała liczba testów genetycznych SARS-CoV-2 wykonywana w Polsce powinna zostać radykalnie zwiększona na poziomie całej populacji, nie tylko w obszarach już zidentyfikowanych ognisk zakażenia. W obliczu aktywnej transmisji poziomej zapewne będą one pojawiać się nadal, w sposób nie zawsze dający się przewidzieć.
  3. Testy na masową skalę powinny być przeprowadzane przez właściwe laboratoria, zidentyfikowane z listy laboratoriów COVID-19 Ministerstwa Zdrowia; z obecnych na niej (stan na 10.06.2020) 153 podmiotów, tylko niektóre są w stanie i są chętne wykonywać testy w systemie wysokoprzepustowym.
  4. System analizy genetycznej SARS-CoV-2 powinien zostać centralnie zharmonizowany logistycznie w skali kraju – obecnie niektóre regiony, z ogniskami zakażeń włącznie, cierpią z powodu braku możliwości sprawnego wykonywania testów, podczas gdy w innych regionach właściwie przygotowane laboratoria nie wykorzystują swej mocy przerobowej. Zwiększenie liczby próbek kierowanych na badania jest absolutnym wymogiem chwili.
  5. Wskazane laboratoria powinny zostać w trybie natychmiastowym dofinansowane z centralnej puli rezerwy rządowej celem istotnego podniesienia ich wydolności diagnostycznej. Z tego samego źródła powinny zostać sfinansowane badania wszystkich osób, które z racji wykonywanego zawodu mają styczność z zakażeniem SARS-CoV-2; badania takie powinny być wykonywane cyklicznie, w racjonalnie ustalonych odstępach czasowych.

  Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN deklaruje pełną gotowość doradczą w przedmiotowej tematyce.

  Przewodniczący Komitetu
  Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

  prof. dr hab. med. Michał Witt

   

  COVID-19 stanowisko Komitetu

 • Statement of the Committee of Human Genetics and Molecular Pathology of the Polish Academy of Sciences on genetic tests for the presence of SARS-CoV-2 of June 12, 2020

  Statement of the Committee of Human Genetics and Molecular Pathology of the Polish Academy of Sciences on genetic tests for the presence of SARS-CoV-2 of June 12, 2020

  The Committee of Human Genetics and Molecular Pathology of the Polish Academy of Sciences has intensively joined the discussion on the methods of fighting the SARS-CoV-2 pandemic, with genetic methods at the forefront. It brings together the most eminent national specialists in this field. The current state of the epidemic in Poland prompts the Presidium of the Committee to present conclusions in this matter:
  1. At the present state of knowledge, the number of confirmed cases of coronavirus infection depends on the extent to which mass genetic tests detecting SARS-CoV-2 infection are actually carried out. Testing is the only objective way to assess an epidemic and its evolution. The detection of asymptomatic vectors is a critical step in breaking the chain of horizontal transmission. An effective policy in this regard, in addition to the obvious gains in public health, leads to significant macroeconomic savings.
  2. According to the latest data from the European Center for Disease Prevention and Control (ECDC), Poland is one of the two European countries where the level of infection continues to increase. Hence, the still disturbingly low number of SARS-CoV-2 genetic tests performed in Poland should be radically increased at the level of the entire population, not only in the areas of already identified infection foci. In the face of active horizontal transmission, they will probably continue to appear in a way that is not always predictable.
  3. Mass tests should be carried out by competent laboratories, identified from the list of COVID-19 laboratories of the Ministry of Health; Out of 153 entities present on it (as of June 10, 2020), only some are able and willing to perform tests in the high-throughput system.
  4. The SARS-CoV-2 genetic analysis system should be centrally harmonized logistically on a national scale - currently some regions, including infection outbreaks, suffer from the inability to perform the tests efficiently, while in other regions properly prepared laboratories do not use their capacity . Increasing the number of samples sent for testing is an absolute requirement of the moment.
  5. The indicated laboratories should be immediately subsidized from the central pool of the government reserve in order to significantly increase their diagnostic efficiency. The same source should finance research of all people who, due to their profession, come into contact with SARS-CoV-2 infection; such tests should be performed periodically, at rationally determined intervals.

  The Committee of Human Genetics and Molecular Pathology of the Polish Academy of Sciences declares its full advisory readiness on this subject.

  Committee chairman
  Professor Michał Witt